TRANSIRA

Transportul public din Romania si din lume. Unicul forum cu informatii corecte, oficiale!
It is currently Thu 01 Oct 2020 04:34

All times are UTC + 3 hours
Post new topic Reply to topic  [ 9 posts ] 
Author Message
PostPosted: Fri 16 Oct 2015 17:56 
Offline

Joined: Mon 01 Oct 2007 17:54
Posts: 3352
Proiect de lege privind transportul public

presa wrote:
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a pus în dezbatere publică un proiect de lege privind serviciul de transport public de călători. Printre principalele prevederi se numără şi cea care stabileşte amendă de la 100 lei până la 500 lei pentru cei care călătoresc fără titlu de călătorie valabil, care refuză să prezinte organelor de control titlul de călătorie, care au un comportament inadecvat sau care deteriorează mijloacele de transport. Proiectul mai prevede că beneficiază de transport gratuit copiii sub 5 ani.

Proiectul de lege, intitulat Legea serviciului de transport public de călători, a fost pus în dezbatere publică, pentru 30 de zile, la data de 13 octombrie 2015.

SCHIMBĂRI PRECONIZATE

Potrivit expunerii de motive, prin proiectul de lege se propune "rezolvare integrală și unitară, printr-o lege nouă, a problemelor semnalate în domeniul transportului public de călători, precum și armonizarea și corelarea acesteia cu legislația adiacentă relevantă în vigoare".
Proiectul clasifică și definește serviciul de transport public de călători în funcție aria de desfășurare (local, metropolitan, județean), de tipul mijloacelor de transport public (autobuze, troleibuze, tramvaie, metrouri, trenuri) și de infrastructura de transport utilizată (rutieră, feroviară, navală).
Astfel, legea face distincție între serviciul local de transport public prestat la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor sub controlul și coordonarea consiliilor locale, serviciul metropolitan de transport prestat la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară sub controlul și coordonarea adunărilor generale, respectiv serviciul județean de transport public prestat la nivelul județelor sub controlul și coordonarea consiliilor județene.
Proiectul prevede explicit că autorităţile administraţiei publice locale au calitatea de autorități locale competente și că au competenţele exclusive cu privire la elaborarea şi adoptarea politicilor și strategiilor locale de dezvoltare a serviciului, a programelor de transport public, legea conferind acestora dreptul exclusiv de a înfiinţa, organiza, coordona, monitoriza și controla serviciul de transport public de călători la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de a înfiinţa, dezvolta, moderniza, administra şi exploata sistemele publice de transport. De asemenea, autorităţile locale competente au dreptul de a verifica şi aproba, modul de stabilire, ajustare sau modificare, după caz, a tarifelor / taxelor speciale propuse de operatori, pentru prestarea serviciului.
Pentru eficientizarea și facilitarea dezvoltării unui serviciu de transport public intermodal, integrat, la nivelul zonelor metropolitane și al aglomerărilor urbane, proiectul propune înființarea unor asociații de dezvoltare intercomunitară având ca obiect de activitate serviciul de transport public de călători, denumite asociații metropolitane de transport public.
Pentru Municipiul București, Județul Ilfov și unităţile administrativ-teritoriale urbane și rurale situate în județul Ilfov se propune înființarea prin lege a unei asociații intercomunitare de transport public având ca scop prestarea serviciului metropolitan de transport public în arealul geografic ce cuprinde teritoriul administrativ al Municipiului București și al Județului Ilfov, denumită Asociația Metropolitană de Transport București–Ilfov.

În expunerea de motive se mai arată că, în scopul realizării unui serviciul de transport public modern, intermodal, bazat pe integrarea tuturor tipurilor de transport care deservesc un areal geografic determinat și pe implementarea unui plan de mobilitate și a unui sistem de tarifare și taxare unic, se propune trecerea METROREX S.A. Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Consiliului General al Municipiului București și transmiterea fără plată a bunurilor din domeniu public şi privat al statului aflate în administrarea şi exploatarea Ministerului Transporturilor în domeniul public şi privat al Municipiului București.

PRINCIPALELE PREVEDERI ALE PROIECTULUI

- Este asimilat serviciului de transport public şi transportul de persoane prin curse regulate speciale care asigură transportul copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul salariaţilor la şi de la instituţiile la care sunt încadrați sau transportul angajaţilor unui operator economic între localitatea de domiciliu şi locul de muncă.
- Satisfacerea unor necesităţi de natură economică sau socială precum acordarea unor facilităţi de transport persoanelor defavorizate, asigurarea accesului persoanelor cu nevoi speciale ori cu mobilitate redusă la serviciul de transport public, prestarea serviciul în unele zone geografice periferice ori greu accesibile, prestarea serviciului pe traseele sociale nerentabile, asigurarea continuității, frecvenței, regularității, accesibilității și suportabilității serviciului, asigurarea capacităţilor de transport corespunzătoare programelor de transport public, protecţia mediului sau securitatea și siguranța călătorilor, sunt considerate obligaţii de serviciu public.
- La stabilirea tarifelor de călătorie se va ţine seama de: interesul social şi economic general; gradul de suportabilitate al călătorilor; posibilitatea utilizării mai multor tipuri de mijloace de transport în conexiune multimodală; condiţiile de transport care sunt oferite călătorilor; posibilităţile financiare de acoperire a diferențelor de tarif și/sau a compensațiilor financiare de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; utilizarea eficientă a fondurilor publice și evitarea compensării excesive, prin gruparea judicioasă și echilibrată a traseelor și prin evitarea suprapunerii traseelor/grupelor de trasee, respectiv a mai multor operatori pe același traseu/grupă de trasee.
- autorităţile locale competente au atribuții cu privire la aprobarea politicii tarifare și stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie, în condiţiile legii;
- Municipiul București, Județul Ilfov și unităţile administrativ-teritoriale urbane și rurale situate în județul Ilfov se asociază în scopul constituirii unei asociația de dezvoltare intercomunitară având ca obiect de activitate prestarea serviciului metropolitan de transport public în arealul geografic ce cuprinde teritoriul administrativ al Municipiului București și al Județului Ilfov, denumită Asociația metropolitană de transport București–Ilfov.
- Asociația metropolitană de transport București–Ilfov stabileşte politica tarifară unică pentru serviciul metropolitan de transport public prestat în zona sa de competenţă, pe care le supune spre aprobare consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale partenere, cu respectarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor elaborate în temeiul prezentei legi;
- Programele de transport public pot fi modificate și/sau actualizate anual în funcție de cererea de transport, cu acordul prealabil al operatorului și justa despăgubire a acestuia potrivit clauzelor contractuale, astfel: prin prelungirea/scurtarea traseelor existente; prin introducerea de noi trasee, fără suprapunerea cu cele existente; prin modificarea numărului de curse aferente unui traseu; prin modificarea capacității de transport a mijloacelor de transport public; prin modificarea orarelor de circulație; prin introducerea/eliminarea de stații.
- Serviciul de transport public local se prestează numai în baza titlurilor de călătorie emise potrivit prevederilor legale în vigoare. Transportul copiilor sub 5 ani se prestează gratuit, în condiţiile în care aceştia nu ocupă locuri separate. Modelul titlurilor de călătorie se stabileşte de A.N.R.S.C. și se aprobă prin ordin al președintelui acestuia.

- Călătorii au dreptul:
a) să beneficieze liber şi fără discriminare de serviciul de transport public; acest drept se prevede expres în regulamentul serviciului şi în caietul de sarcini aprobat de autorităţilor locale competente;
b) să fie informaţi cu privire la serviciul de transport public; atât operatorii cât şi autorităţile locale competente au obligaţia de a face publice informaţiile relevate cu privire la indicatorii de performanţă, standardele de calitate ale serviciului, la structura tarifară, la condiţiile de prestare a serviciului şi la clauzele contractuale considerate de interes public;
c) să conteste hotărârile autorităţilor locale competente cu privire la organizarea și funcționarea serviciului;
d) să se adreseze instanţelor de judecată competente în vederea reparării unui prejudiciu direct ori indirect, provocat de acţiunea ori inacţiunea operatorilor sau a autorităţilor locale competente, în condiţiile legii;
e) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin hotărârile privind încredinţarea gestiunii serviciului ori prin contractele de delegare a gestiunii;
f) să sesizeze autorităţilor locale competente orice deficienţe constatate cu privire la prestarea serviciului de transport public şi de a face propuneri vizând înlăturarea acestora;
g) să fi consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor locale privind serviciul de transport public;
h) să beneficieze de facilităţile de transport, acordate potrivit prevederilor legale pentru plata serviciului de transport public.

- Principalele obligaţii ale călătorilor sunt:
a) să utilizeze mijloacele de transport public numai în baza unor titluri de călătorie valabile;
b) să achite costul titlurilor de călătorie, valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea;
c) să nu deterioreze şi să nu aducă prejudicii sistemelor de transport, publice sau private, ori componentelor acestora;
d) să aibă un comportament civilizat în mijloacele de transport public în raport cu personalul operatorilor, precum şi cu ceilalţi călători.
- În relația cu călătorii, autoritățile locale competente au obligația:
a) să asigure prestarea serviciului de transport public ținând seama de necesitățile de mobilitate ale colectivităților locale pe care le reprezintă;
b) să asigurare sursele de finanţare pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor publice de transport;
c) să acorde facilităţi de transport anumitor categorii de persoane defavorizate stabilite potrivit legii;
d) să informeze și să consulte colectivitățile locale în procesul de adoptare a politicilor și strategiilor privind serviciul de transport public.
- Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, persoanele fizice care călătoresc cu mijloacele de transport public fără titlu de călătorie valabil, care refuză să prezinte organelor de control titlul de călătorie, care au un comportament inadecvat sau care deteriorează mijloacele de transport.


Partea buna este asimilarea cu transportul public a asa-ziselor "curse de angajati" facute de privati, care evazioneaza prin oferirea de castig neimpozitat salariatilor (sub forma de troc cu servicii prestate) si iau crema de clientela stabila a transportatorilor locali.
Pacat ca in Romania nu exista societate civila si ONG-uri cu adevarat active, care sa poata contribui pozitiv la nasterea noii legi.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri 16 Oct 2015 19:24 
Offline

Joined: Mon 01 Oct 2007 17:54
Posts: 3352
Iata si proiectul complet si expunerea de motive. Acestea au fost lansate pe 13 octombrie in dezbatere publica. Eventuale sugestii si propuneri trebuiesc repede gandite si depuse oficial.

PS. Nu vad nicaieri "maxi-taxi" si notiunea de "microbuz"... Dar nici obligatia unei numerotari unitare a traseelor, cel putin la nivel regional, fara suprapuneri de indicative si cu o schema logica de atribuire. Nici obligatia afisarii corespunzatoare secolului 21 a indicativului si destinatiei cursei, sau o semnalizare unitara la nivel national, simpla si eficienta, a locurilor de statie...


You do not have the required permissions to view the files attached to this post.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri 16 Oct 2015 19:24 
Offline

Joined: Tue 18 Oct 2005 13:32
Posts: 7833
Acelea erau curse regulate speciale şi erau asimilate transportului local şi de legea 92/2007.
Clar trebuie studiat şi făcute propuneri cf. legii transparenţei decizionale. Dar dacă vor ţine cont sau nu... probabil nu.

În altă ordine de idei, nu înţeleg de ce un astfel de proiect vine de la MDRAP şi nu de la MT - Direcţia Rutieră.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri 16 Oct 2015 19:32 
Offline

Joined: Mon 01 Oct 2007 17:54
Posts: 3352
Dr2005 wrote:
Clar trebuie studiat şi făcute propuneri cf. legii transparenţei decizionale. Dar dacă vor ţine cont sau nu... probabil nu.
Fara observatii formulate in scris, sigur nu vor tine cont de ele. Prima conditie este sa existe observatii cu numar de inregistrare...
Dr2005 wrote:
În altă ordine de idei, nu înţeleg de ce un astfel de proiect vine de la MDRAP şi nu de la MT - Direcţia Rutieră.
Pai mereu transportul local a fost de rang minim ca activitate economica, respectiv trecut la "gospodarie oraseneasca etc" si nu la "transporturi". Acum, si cel judetean. In schimb, ramane in afara acestei legi cel interjudetean, unde interesele sunt mult mai sensibile, vezi ruinarea CFR.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri 16 Oct 2015 19:45 
Offline

Joined: Tue 18 Oct 2005 13:32
Posts: 7833
Observaţiile venite în scris de la populaţie sau patronate sunt consultative. Decizia va fi clar una politică. De exemplu, când s-a scumpit călătoria cu metroul, au fost peste 200 de puncte de vedere împotriva actului normativ. Şi tot s-a aprobat.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri 16 Oct 2015 19:51 
Offline

Joined: Mon 01 Oct 2007 17:54
Posts: 3352
Dr2005 wrote:
Observaţiile venite în scris de la populaţie sau patronate sunt consultative. Decizia va fi clar una politică. De exemplu, când s-a scumpit călătoria cu metroul, au fost peste 200 de puncte de vedere împotriva actului normativ. Şi tot s-a aprobat.
Observatiile trebuiesc si ele fundamentate. Doar sa zici "e prea scump biletul" sau "mie imi plac troleibuzele", fara vreo fundamentare, e clar atitudine puerila si pierdere de timp. Persoanele juridice ar putea forta dezbatere publica pe anume teme de interes major, dincolo de o simpla sugestie, deci efectiv organizarea unei dezbateri la sediul ministerului, cu participare monitorizata, proces-verbal al sedintei, apoi concluzii scrise ale aparatului de specialitate, cu eventualele propuneri de modificare insusite sau nu - motivat pe fiecare problema in parte.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri 16 Oct 2015 23:16 
Offline

Joined: Tue 18 Oct 2005 13:32
Posts: 7833
Oricât ţi-ai justifica punctul de vedere, tot consultativ e.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat 17 Oct 2015 20:15 
Offline

Joined: Mon 01 Oct 2007 17:54
Posts: 3352
Dr2005 wrote:
Oricât ţi-ai justifica punctul de vedere, tot consultativ e.
Bineinteles ca e consultativ, venind din partea unui outsider, dar daca responsabilul din structura de specialitate care monitorizeaza sugestiile va introduce in raportul consultarii publicului propuneri de insusire a anumitor opinii, atunci feedback-ul se realizeaza.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun 18 Oct 2015 01:21 
Offline

Joined: Tue 18 Oct 2005 13:32
Posts: 7833
Se face şedinţă de consultare publică, se publică observaţiile în minută, dar ministrul decide dacă ţine cont de ele sau nu.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 9 posts ] 

All times are UTC + 3 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group